Thêm Danh Sách Từ Vựng Vào Sổ Từ Trên eJOY

0
2814

Giờ đây bạn có thể thêm trực tiếp một danh sách từ vựng vào sổ từ vựng tại eJOY eXtension.

Bạn làm theo các bước sau đây để thêm danh sách từ vựng

Chuẩn bị danh sách từ vựng

1. Mở hoặc tạo một danh sách từ vựng bạn muốn thêm tại Word, Excel, Google Docs, etc.

2. Chọn quy ước ngăn cách giữa từ – định nghĩa , giữa các thẻ từ bằng  dấu phẩy (,) hay dấu chấm (.) hay phím Tab.
3. Chọn quy ước phân tách các từ bằng dấu phẩy hoặc xuống dòng. Hệ thống sẽ nhận diện tách từ – định nghĩa và tách các từ theo quy ước này.

Thêm một danh sách từ vựng

1. Đăng nhập tài khoản vào eJOY eXtension
2. Tại màn hình Game Center, click vào “Dashboard”
3. Chọn sổ từ mà bạn muốn thêm danh sách từ
4. Chọn “Import words”

Chọn "Import words"

5.  Chọn quy ước ngăn cách giữa từ – định nghĩa , giữa các thẻ từ theo dữ liệu bạn chọn quy ước tại danh sách từ vựng.
6. Sao chép và dán dữ liệu vào trường nhập dữ liệu được bôi khung đỏ ở hình dưới.

Sao chép và dán dữ liệu vào trường nhập dữ liệu

Lưu danh sách từ vựng vào sổ từ vựng

1. Chọn “Kiểm tra/ Check” để cập nhật từ, định nghĩa

Chọn "Kiểm tra/ Check" để cập nhật từ, định nghĩa 

2. Chọn “”Nhập dữ liệu/ Import” để thêm từ

Chọn ""Nhập dữ liệu/ Import" để thêm từ


Đọc thêm