Một trong những sự khác biệt lý thú giữa tiếng Anh và tiếng Việt chính là ở mạo từ a – an – the. 3 từ này có vai trò rất quan trọng chứ không phải để làm cảnh minh hoạ.

Giải thích ý nghĩa A / An / The

Hãy xem 2 câu sau:

  1. I want a cake. => (a) Tôi muốn ăn bánh, bất cứ chiếc bánh nào tôi cũng thích.
  2. Mom made a cake last night. I want the cake. => (b) Tôi muốn chiếc bánh mà mẹ tôi làm tối qua cơ, phải chính xác là chiếc bánh đó. Bánh khác chưa chắc tôi đã thích à. 

Bạn thấy đó chỉ với 2 câu bằng tiếng Anh ở mục (2) đã diễn tả hết được 1 đoạn ý dài bằng tiếng Việt ở mục (b) rồi. Như vậy a cake (1) là chiếc bánh bất kỳ, không xác định; the cake (2) là chiếc bánh xác định, chiếc bánh do mẹ tôi làm. 

Cách sử dụng A / An / The

A / an / the + danh từ

A + danh từ không xác định bắt đầu bằng phụ âm.

An + danh từ không xác định bắt đầu bằng nguyên âm.

The + danh từ xác định.

Rõ ràng, việc dùng sai a/an/the hoặc quên không đưa a, an, the vào sẽ khiến người nghe không hiểu được chính xác ý của bạn. Ví dụ ở trường hợp 2, nếu bạn nói là:

Mom made a cake last night. I want A cake. => Mẹ làm bánh tối qua. Tôi thích ăn bánh, cứ bánh là thích ăn. 

Bài tập ví dụ

Hãy xem 3 video sau về a, an, the và viết lại trong phần comment các danh từ trong video có kèm theo a, an, the nhé.