Bài tập đọc English Reading chủ đề Daily Routines dành cho các bạn học level 2. Bạn sẽ học được cách diễn đạt các hoạt động hàng ngày của mình trong bài đọc này. Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra và lưu các từ mới trong bài nhé.

Lưu ý:

 • Bài tập này được biên tập lại từ bài “Comprehension: Meet Ryan Brown” của Nabil Sbaybi trên website www.myteachernabil.com 
 • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Beginner trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho support@ejoy-english.com nhé.

Meet Ryan Brown

Ryan Brown is ten years old. He lives in a big house in London with ‎his father Mr. Brown, his mother Laura, and his little sister ‎Claire.‎ His father is a bank clerk and his mother is a travel agent. ‎Claire is a baby.‎ Every morning they get up early. At 7.30 Ryan has a quick ‎shower. Then he goes to the dining room where they have an ‎enormous breakfast.‎The Browns go to work by car. Mr. Brown drives it. Ryan goes to ‎school on foot with his best friend Mum and Claire stays at home ‎with the baby-sitter.‎At noon Ryan has lunch in the school canteen with his friends.‎ The Browns go back home after tea. Ryan does his homework and Laura works in the garden. Mr. ‎Brown goes to the library. They have dinner at 7.30 p.m. They talk a lot during dinner. Then, ‎they watch their favourite TV programme and they go to bed.

Daily routines

Exercises

Các bạn hãy viết đáp án các câu hỏi trong comment phía dưới nhé.

A/ True (đúng) or False (sai)?

 1. Ryan has got a sister.‎
 2. Ryan lives in Paris.‎
 3. He does his homework before tea.‎
 4. The Browns don’t watch TV.‎
 5. The Browns have breakfast at ‎‎7.30.‎
 6. Claire is a baby.‎

B/ Trả lời những câu hỏi sau

 1. How old is Ryan?‎ ‎Ryan…
 2. Where does he live? ‎He…
 3. Does he live with his parents?‎ … with his parents.
 4. What’s his father’s job?‎ His father…
 5. ‎What’s his mother’s job?‎ His mother…
 6. How does Ryan go to school?‎ Ryan…
 7. What time does he have lunch?‎ He has…
 8. Where does he have lunch?‎ He has…

C/ Sắp xếp thứ tự các hoạt động hàng ngày của Ryan

 1. Ryan has lunch at the school.‎
 2. Ryan walks to school.‎
 3. He has a shower.‎
 4. Ryan does his homework
 5. He watches TV with his ‎family.
 6. He has breakfast.‎
 7. Ryan gets up.‎
 8. He has dinner with his family.‎
 9. Ryan goes to bed.‎

Lưu ý: Sau khi đã trả lời tất cả các câu hỏi trên, bạn hãy so sánh với đáp án của eJOY trong comment phía dưới nhé.

2 COMMENTS

 1. yan has got a sister.‎ True
  Ryan lives in Paris.‎ False
  He does his homework before tea.‎ False
  The Browns don’t watch TV.‎ False
  The Browns have breakfast at ‎‎7.30.‎ FALES
  Claire is a baby.‎ TRUE
  B/ Trả lời những câu hỏi sau

  How old is Ryan?‎ ‎Rya is ten years old
  Where does he live? ‎He lives in london
  Does he live with his parents?‎ yes, he lives with his parents.
  What’s his father’s job?‎ His father is a bank clerk
  ‎What’s his mother’s job?‎ His mother is a travel agent
  How does Ryan go to school?‎ Ryan goes to school on foot
  What time does he have lunch?‎ He has lunch at noon
  Where does he have lunch?‎ He has lunch in the school canteen

  C/ Sắp xếp thứ tự các hoạt động hàng ngày của Ryan

  Ryan gets up.
  ‎ He has a shower.‎
  He has breakfast.‎
  Ryan walks to school.
  Ryan has lunch at the school.‎
  ‎Ryan does his homework
  He has dinner with his family.‎
  He watches TV with his ‎family.
  Ryan goes to bed

Comments are closed.