1. Xác minh lại thông tin với Echo questions

Echo question (câu hỏi lặp lại) là một dạng câu hỏi rút gọn được dùng khi
nghe không rõ, không hiểu hoặc hỏi người đối thoại đã nói gì.
thể hiện sự ngạc nhiên

Echo question lặp lại một phần hoặc toàn bộ câu nói trước đó.

Tình huống

Echo question

A. My apartment building caught on fire last night! B. On fire? What happened?
A. Call 911 if your neighbor’s house is on fire B. 911? Okay. I’ll keep that in mind. Thanks!

2. Thì quá khứ đơn để kể lại một sự việc đã xảy ra

Khi nói về một sự việc đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ ta dùng thì quá khứ đơn.

Ví dụ: Last night, my apartment building caught on fire.

Cấu trúc: Chủ ngữ + Động từ (quá khứ đơn)


LUYỆN TẬP