Bài tập đọc English Reading chủ đề I just love music dành cho các bạn học level 2. Hãy đọc đoạn văn dưới đây và làm các bài tập kèm theo để biết Wolfgang Amadeus Mozart yêu âm nhạc như thế nào nhé. Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra và lưu các từ mới trong bài.

Lưu ý:

  • Bài tập này được biên tập lại từ bài “I just love music” trên website https://en.islcollective.com 
  • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Beginner trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho support@ejoy-english.com nhé.

I just love music

Hello, I’m Wolfgang Amadeus Mozart. I come from Salzburg. Salzburg is a large city in  Austria. I love music. I play the piano and also compose music. I started to compose music from the age of five. I know how to play the piano and also the violin. My music is famous
everywhere. I can’t live without it. I am quite restless. The only time I feel calm and peaceful with myself is when I’m engrossed in music. It just enthralls me!

mozart

Exercises

A/ Choose the correct answer:
1. Wolfgang Amadeus Mozart comes from:
a) Italy
b) Switzerland
c) Austria
2. He started to compose music from the age of:
a) Eight
b) Six
c) ten

B/ Answer the following questions:
1. Which instruments does he play?
2. Do you know how to play an instrument?

C/ Fill in with am – is – are:
1. I ____ a musician.
2. My favorite instruments ____ the piano and the guitar.
3. My hobby __ piano playing.