Đồng Bộ Dữ Liệu eJOY Trên Các Thiết Bị

0
3608
Với cả tài khoản Basic, PRO: từ vựng của bạn sẽ được đồng bộ sau khi bấm SYNC NOW trên App và eXtension.
Chú ý: Bạn bấm đồng bộ ở thiết bị có dữ liệu trước. Ví dụ: bạn lưu 20 từ vựng tại eJOY App và muốn đồng bộ với eJOY eXtension để học tại máy tính; khi đó bạn bấm SYNC NOW trên điện thoại rồi bấm SYNC NOW tại eJOY eXtension.

1. Sync Now trên App

Sau khi học xong, bạn bấm Sync để đồng bộ dữ liệu học lên server của eJOY.
Trước khi học trên app, nếu bạn thấy dữ liệu chưa cập nhật, hãy bấm Sync để đồng bộ dữ liệu.

Sync Now trên App 

2. Sync Now trên extension

Bạn làm tương tự như hướng dẫn ở eJOY App.

Sync Now trên extension