Bài tập đọc English Reading chủ đề Your Future dành cho các bạn học level 2. Trong bài đọc này, Susan sẽ dùng các mẫu câu thì tương lai đơn để nói về tương lai của mình. Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra và lưu các từ mới trong bài nhé.

Lưu ý:

  • Bài tập này được biên tập lại từ bài “Your future (prediction)” trên website https://en.islcollective.com 
  • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Beginner trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho support@ejoy-english.com nhé.

Your Future

Hello Friends, my name is Susan. I’m twelve years old and I live in London. I would like to talk about my future ideas. When I grow up, I want to be a vet, because I like animals. My favorite subject is Biology and I often go to the Natural Museum and the zoo near my home.

When I leave school, I think I’ll go to university and I’ll learn how to cure animals. Later I think I’ll work at London Zoo.

love animals

I don’t want to get married too soon, so I think I’ll wait until I’m thirty. I hope my partner will be a kind, friendly and handsome man. I don’t want to be rich or famous, but I want to be important and happy. I think I’ll live in a big city.

I don’t think that the world will change very much. We’ll probably have electric cars and very clever computers.

I hope we won’t have wars and diseases. Life will be easier and people will live longer. We’ll take care of nature and animals.

What about you? What are your plans for the future?


Grammar

Dùng “I think” để bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân

Trong bài đọc, Susan có sử dụng nhiều lần mẫu câu với cụm từ “I think”, chẳng hạn như:

  • When I leave school, I think I’ll go to university and I’ll learn how to cure animals. 
  • Later I think I’ll work at London Zoo.
  • I think I’ll live in a big city.
  • I don’t think that the world will change very much.

Mẫu câu với “I think (that) ” được sử dụng với mục đích trình bày ý kiến chủ quan hay suy nghĩ của người nói ở thì hiện tại.

“I think (that)” được hiểu là “tôi nghĩ (rằng)”. Đây là mẫu câu khẳng định.

Để phủ định suy nghĩ của mình, chúng ta thêm “do + not” vào trước động từ “think”

=>  “I don’t think (that)” (nghĩa là “tôi không nghĩ rằng”).


Exercises

A/ Chọn đáp án đúng

  1. Susan wants to be

a) a teacher

b) a nurse

c) a vet

2. Susan thinks she’ll go to

a) Natural Museum

b) a hospital

c) university

3. Susan wants to get married when she’s

a) thirty

b) three

c) thirteen

4. Susan hopes her partner will be

a) kind

b) rich

c) famous

5. Susan wants to be

a) important

b) handsome

c) unfriendly

6. Susan wants to live in a village

a) small town

b) big city

7. Susan thinks she’ll work at

a) Natural Museum

b) London

c) Zoo

d) University

8. Susan thinks people will have

a) wars

b) electric cars

c) diseases

9. Susan hopes people won’t have

a) diseases

b) electric cars

c) clever computers

10. Susan thinks that life in the future will be

a) difficult

b) worse

c) easier

B/ Esmeralda đang nói về tương lai của Peter. Bạn hãy chia động từ đúng trong các câu sau:

You ___(1)_____________ (lose) your job and you ______(2)________ (travel) all around the world. You ____(3)__________ (go) to Asia and you ___(4)____________ (help) poor people there. Then you __(5)___________ (move) to Mexico, but you ___(6)__________ (not/understand) the people there because you ______(7)__________ (not/speak) Spanish. You _____(8)___________ (not/get) a job, you ______(9)____________ (not/have) any money and you ____(10)__________ (be) unhappy.

But after a while you ___(11)____________ (learn) the language, you _____(12)__________ (get) a job and you ____(13)__________ (be) rich. You _____(14)____________ (get married) and you ____(15)______________ (have) a big family. So you ____(16)____________ (live) happily!