In phụ đề của Video

0
1528

Bạn có thể in phụ đề Video với eJOY eXtention với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Click chọn biểu tượng eJOY (1) để mở cài đặt trên Video. => Chọn In Phụ Đề (2) để mở trang In

Bước 2: Tại trang In Phụ Đề: chọn In hoặc lưu lại phụ đề để in sau.