3Tính năng trên ứng dụng eJOY English

Học tiếng Anh cùng video

Chơi game

Quản lý sổ từ trên ứng dụng eJOY

Theo dõi tiến độ học tập

Quản lý tài khoản

4Tính năng tại eJOY eXtension

Chơi game ở Game Center

Tính năng dịch nghĩa – tra từ với eJOY eXtension

Tính năng tại Netflix, Youtube, Amazon Prime, Ted…

Tính năng Audio Reader

Lưu từ và quản lý sổ từ

8Blog của eJOY