Định nghĩa

Câu hỏi Yes/No luôn bắt đầu bằng To Be hoặc một trợ động từ và có thể trả lời đơn giản là Yes hoặc No, hay lặp lại câu hỏi như một sự khẳng định.

Đây là phần ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh, đặc biệt là giao tiếp hàng ngày. Ngoài ra để học thêm các mẫu câu giao tiếp khác, bạn có thể trải nghiệm eJOY Epic. Đây là ứng dụng giúp người dùng áp dụng nhanh các mẫu câu ngữ pháp qua ngữ cảnh thực tế với video ngắn, thực tế.

Epic App

Tải eJOY Epic ngay

Cấu trúc

1. Câu hỏi Yes/ No với Trợ động từ

Do/ Does + Subject + Main Verb (bare infinitive)?

Yes, subject + do/ does

No, subject + don’t/ doesn’t

Do/ DoesDon’t/ Doesn’t là trợ động từ dùng cho thì hiện tại đơn (hành động xảy ra ở hiện tại).

 • Do/ Don’t đi với các chủ ngữ (Subject) là ngôi thứ 1, 2, 3 số nhiều và danh từ số nhiều: I, we, you, they
 • Does/ Doesn’t đi với các chủ ngữ (Subject) là ngôi thứ 3 số ít và danh từ số ít : she, he, it

Main Verb ở dạng nguyên thể không “to” (Vd: Does he like?”, chứ không dùng “Does he likes?”)

Ví dụ

 • Do you like ice cream?

Yes, I do/ No, I don’

 • Does she play guitar?

Yes, she does/ No, she doesn’t

 • Does your father go to work today?

Yes, he does/ No, he doesn’t

2. Câu hỏi Yes/No với động từ To be

Is/ Are/Am + Subject + Adj/ noun phrases/ prep phrases?

Yes, subject + is/ are

No, subject + isn’t/ aren’t

 • is/ isn’t đi với các chủ ngữ (subject) ngôi thứ 3 số ít và danh từ số ít: he, she, it.
 • are/ aren’t đi với các chủ ngữ (subject) ngôi thứ 1,2,3 số nhiều và danh từ số nhiều: we, you, they.
 • Am đi với chủ ngữ (subject) là I.

Adj là các tính từ nêu tính chất đặc điểm. VD: good, bad, beautiful, nice, tall…

Noun phrases là các cụm danh từ chỉ sự vật, sự việc, con người. VD: a doctor, a table, students,…

Prep phrases là các cụm giới từ được tạo thành từ 2 thành phần chính là giới từ đứng trước danh từ. VD: at the zoo, in the city, at the office…

Ví dụ

 • Is she beautiful?

Yes, she is/ No, she isn’t

 • Are you students?

Yes, we are/ No, we aren’t

 • Am I the only girl at the party?

Yes, you are/ No, you aren’t

Sau khi hiểu rõ hơn về cấu trúc của câu hỏi Yes/No và Short Answers, hãy cùng luyện tập thực hành ngay cùng ứng dụng eJOY EPic nhé. Bạn có thể tìm thấy ngay phần ứng dụng câu hỏi Yes/No ở phần Grammar của Unit 1, khóa Basic – Everyday English 1.

Tải eJOY Epic ngay

Ngoài ra, các bạn có thể luyện tập thêm bằng một số bài tập sau:

Bài tập

Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

 1. you have a pet? – No, I
 2. those shoes beautiful? – Yes,
 3. your sister like pizza? – No,
 4. Peter live with his father? – No, he
 5. Andrew and Martin ride their bikes to school? – Yes,
 6. your friends tall? – No, they
 7. the children in the garden? – No,