Đánh Dấu Video Yêu Thích Để Xem Lại

0
1849

Đánh dấu video yêu thích

Bạn có thể đánh dấu video mà bạn yêu thích để dễ tìm kiếm trong lần xem sau:

2. Chọn xem video

3. Bấm chọn biểu tượng trái tim (Yêu thích)

chọn icon Yêu thích 

Xem lại danh sách video đã đánh dấu yêu thích

1. Vào eJOY English App
2. Bấm chọn More > Yêu thích 

chọn More > Yêu thích